Algemene Verkoopsvoorwaarden

Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D–38368 Grasleben, geregistreerd bij AG Braun- schweig HRB 100733, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Maximilian Hohe, verwerkt uw bestel- lingen op basis van de hiernavolgende Algemene verkoopsvoorwaarden (AVV).

1. Contractafsluiting

Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen u en de firma Sport-Thieme, zijn de genoemde prijzen vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
De koopovereenkomst over het/de door u gekozen artikel of artikels komt tot stand als wij uw bestelling bevestigenDit gebeurt ten laatste vijf dagen na het binnenkomen van de bestelling ofwel door een "orderbevestiging" in tekstvorm, ofwel door de kennisgave van de levering ofwel door de levering van de goederen; gedurende deze tijd bent u aan uw bestelling gebonden. Door de binding aan minimum afnamehoeveelheden behouden wij ons voor textiel het recht op een aanvaarding van de bestelling/koopovereenkomst te onderzoeken.

2. Leverdatum en levering

a)
Inzoverre bij de respectievelijke artikelbeschrijvingen geen andere leveringstermijn is aangegeven, leveren wij binnen de twee weken. Aanduidingen van leveringstermijnen zijn bij benadering. Bij niet-naleving van leveringstermijnen ontstaat geen recht op schadevergoeding. De leveringstermijn begint vanaf het moment dat onze orderbevestiging u heeft bereikt. Als u vooruit betaalt, begint de leveringstermijn twee dagen na uw betalingsopdracht aan uw bank.

b)
Voor vrachtzendingen bent u verplicht, en dit vóór verzen- ding, om aan u bekende verkeersbeperkingen, die gevolgen kunnen hebben bij het transport bij de levering, mee te delen.

c)In zoverre montages zijn overeengekomen, moet de opdrachtgever waarborgen dat de bouwplaats op de overe- engekomen termijn voorbereid is. Bij verzwaarde omstandig- heden worden gemaakte meerkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Wij hebben het recht gebruik te maken van onder- aannemers. De facturen voor deze montageprestaties zijn na ontvangst netto betaalbaar, zonder aftrek.

d) Transportschade
Alle leveringen van goederen door Sport-Thieme zijn tegen beschadiging of verlies verzekerd. Gelieve binnenkomende goederen onmiddellijk op volledigheid en schade na te kijken. Bij ontbrekende colli‘s of beschadiging aan de verpakking is het nodig een bevestiging daarvan op de transportpapieren te laten aanbrengen door de transporteur zelf. Van schades aan de inhoud van de colli vragen wij u ons binnen de 24 uur op de hoogte te brengen. Latere aanspraken kunnen bij de transpor- teur niet geldend gemaakt worden.

e)Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in EUR. In de prijzen voor de consument is de gebruikelijke BTW inbegrepen. Bij de publicatie van nieuwe prijslijsten of catalogi verliezen alle voorgaande hun gel- digheid. Alle prijsvermeldingen zijn onderworpen aan de Incoterms 2010.

a)
BTW op bestellingen vanuit het buitenland: Voor leverin- gen aan eindverbruikers in de landen van de Europese Unie (EU) geldt de op dat moment geldige BTW van de Bondsre- publiek Duitsland tenzij de vrijstellingen van § 4 cijf. 1b) in samenhang met § 6 a UStG voorgelegd worden. Bij bestellin- gen uit een niet-EU land verlagen wij onze prijzen met de inbe- grepen Duitse BTW. De invoerbelasting eigen aan het land van invoer evenals alle douanerechten en andere vergoedingen vallen onder de verantwoordelijkheid van en worden betaald door de klant.

b)
Toeslag voor kleine hoeveelheden, minimum bestelwaarde: Voor bestelwaarden onder 39,— BTW incl. rekenen wij een toe- slag voor kleine hoeveelheden aan van 5,— BTW incl. De toes- lag voor kleine hoeveelheden wordt op onze bestelformulieren vermeld en wordt bij bestellingen via het internet automatisch weergegeven. Met “bestelwaarde” wordt de bestelwaarde zon- der eventuele servicetoelagen en verzendkosten bedoeld.

c)
In geval van drukfouten hebben wij het recht tot prijs wij- zigingen.

4. Verzendkosten

a) Algemeen
De verzendkosten bedragen per pakket tot 30 kg 11,90 incl. BTW. De verzendkosten en de toeslag voor kleine hoeveelhe- den, minimum bestelwaarde, zijn slechts eenmaal per bestel- ling verschuldigd, ook als de bestelling in meerdere zendingen geleverd wordt. Wordt een bestelling op meerdere leveringsad- ressen geleverd, dan zijn de verzendingskosten per leverings- adres verschuldigd.

b)
Kosten voor vrachtzendingen: De vrachtkosten voor toestellen of artikels die per vracht wor- den verzonden, worden als volgt berekend:

tot 42 kg €€ 69,00 incl. wettelijke BTW
tot 83 kg €€ 85,00 incl. wettelijke BTW
tot 125 kg €€ 115,00 incl. wettelijke BTW
tot 167 kg €€ 135,00 incl. wettelijke BTW
tot 208 kg €€ 165,00 incl. wettelijke BTW
tot 250 kg €€ 190,00 incl. wettelijke BTW
tot 333 kg €€ 235,00 incl. wettelijke BTW
tot 417 kg €€ 280,00 incl. wettelijke BTW
tot 500 kg €€ 305,00 incl. wettelijke BTW

c) Andere verzendkosten
Voor bepaalde artikelen gelden speciale verzendkosten. U kunt deze verzendkosten rechtstreeks bekomen in de artikelbeschrijving via onze online shop www.sportime.be.

Prijzen incl. wettelijke BTW.

Als het ons voor een vlotte afwikkeling voordelig en econo- misch zinvol lijkt, voeren we deelleveringen uit. Dit geldt voo- ral als de levertijden van de verschillende producten sterk van elkaar afwijken, zodat u uw goederen toch zo snel mogelijk bekomt. In het geval een besteld goed niet meer leverbaar is, behouden wij ons het recht voor om een in kwaliteit en prijs gelijkwaardig product of helemaal geen product te leveren.

5. Betaling

De betaling van de bestelde goederen kan gemakkelijk en een- voudig hetzij door:

a) Overschrijving:
Enkel aan bij ons bekende resp. kredietwaardige afnemers leveren we goederen op factuur. Het overschrijvingsformulier is bij de levering toegevoegd. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen. De betaling dient te geschieden binnen de 21 dagen na de factuurdatum. Bij deelleveringen kunnen we een deelse betaling eisen overeenkomstig de reeds geleverde goederen. Mocht u met betalingen te laat zijn, dan kunnen wij u aanma- ningskosten en verwijlinteresten aanrekenen ter hoogte van 5 % boven de normale interesten van de bank. Bovendien wor- den eventuele toekomstige leveringen nog alleen tegen voo- ruitbetaling of onder rembours gedaan.

b) Kredietkaart:
De betaling van het factuurbedrag gebeurt bij de verzending van de goederen. Bij betaling met kredietkaart is het belangrijk op te merken dat de kredietkaartgegevens uit veiligheidsover- wegingen niet bewaard worden. Daarom moeten de gegevens ons telkens opnieuw bij elke betaling worden meegedeeld.

c) Onder rembours:
Bij levering onder rembours betaalt u het factuurbedrag in con- tanten. Er wordt per pakket een extra kost van 7,50 € inclusief BTW aangerekend.

d) Overschrijving vooraf/ vooruitbetaling:
U heeft de mogelijkheid om het in de orderbevestiging geno- emde factuurbedrag vooraf op de hiernavolgende bankreke- ning over te schrijven. Onmiddellijk na ontvangst van de betaling wordt het bestelde goed in levering gebracht: De bankgegevens zijn:

Sport-Thieme GmbH
ING Bank: 310-1774449-17
IBAN: BE61 3101 7744 4917
BIC: BBRU-BE-BB

e) Paypal

6. Wettelijk herroepingsrecht en vrijwillig terugga- verecht

Als u goederen verwerft voor doeleinden, die overwegend noch aan uw commerciële, noch uw zelfstandige beroepsactiviteit kunnen toegeschreven worden, dan heeft u een wettelijk herro- epingsrecht waarover wij aan het einde van deze Algemene Ver- koopsvoorwaarden meer uitleg geven.

Onafgezien van alle wettelijke herroepings- en teruggaverech- ten waarborgen wij alle klanten bijkomend het recht de beko- men goederen zonder aangifte van redenen binnen 100 dagen terug te geven, door terugzending van het goed volgens de hiernavolgende voorwaarden.

De teruggavetermijn begint te lopen na ontvangst van de goe- deren. Voor de garantie van de termijn volstaat de tijdige ver- zending van de goederen. Bij goederen die niet per pakket kunnen verzonden worden (bv. bij volumineuze goederen) vol- staat een aan ons gericht teruggaveverzoek. De terugzending of het teruggaveverzoek moet gericht zijn aan: Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D–38368 Grasleben, fax: +49 5357/18190, mail: info@sport-thieme.de.

Alternatief kan u zich ook wenden tot:

Sportime - c/o Sport-Thieme GmbH
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sportime.be
Tel. 02-757 11 72

De kosten voor de teruggave of de terugzending zijn voor uw rekening. Wij kunnen de terugbetaling van de koopprijs weige- ren tot wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. De terugname door ons, van goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden, kunnen wij van de vooruitbetaling van de transportkosten afhankelijk maken.

Het teruggaverecht is uitgesloten als het goed beschadigd is of indien het goed tekenen vertoont van gebruik, die verder gaan dan die veroorzaakt worden door het onderzoek van de aard, de kenmerken en de functionaliteit van het goed. Het terugga- verecht is ook niet geldig bij voor u individueel vervaardigde goederen of bij ontzegelde goederen.

7. Gebreken

Als de goederen gebrekkig zijn, dan heeft u volgens para. 8 de wettelijk voorziene aanspraken. Ontvangt u ondanks uitge- breide controle toch een goed met gebreken, dan helpt onze klantenservice u graag verder. Kleine variaties van onze model- len met betrekking tot vorm en kleur, afmetingen en gewich- ten, met name in naleveringen en technische wijzigingen ten behoeve van verdere ontwikkelingen of normenaanpassing gel- den niet als gebrek.

8. Aansprakelijkheid

Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitzondering hierop zijn schadeclaims als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid, of de schending van essen- tiële contractuele verplichtingen evenals de verantwoordelijk- heid voor zulke schade, als ze te wijten is aan een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegen- woordigers of plaatsvervangers. Essentiële contractuele ver- plichtingen zijn deze waarvan de vervulling voor het bereiken van de voltooiing van de overeenkomst noodzakelijk is. Voor de gewoon nalatige schending van de contractuele verplichtingen zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare overe- enkomst-typische schade. De beperkingen van par. 1 en 2 zijn ook van toepassing op onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, als de aanspraken rechtstreeks tegen hen worden ingesteld. De bepalingen van de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

9. Garantievoorwaarden

Garanties worden door ons uitsluitend aan consumenten ver- leend. Kopers die in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsbezigheid handelen, behoeven geen garantie. Garanties verminderen de wettelijke aanspraken, in het bijzonder die op aanvullende prestaties, vermindering, ontbinding en schadevergoeding, niet en gelden voor de peri- ode van de overhandiging van de goederen aan de consument tot het verstrijken van de telkens aangegeven garantieduur. In geval van garantie kan de consument de goederen tot aan de afloop van de aangegeven garantieduur op onze kosten aan het hiernavolgende adres zenden. Hij krijgt naar onze keuze een herstelling of een vervanglevering. De garantie geldt niet voor de natuurlijke slijtage en beschadigingen door de koper aangericht. Garantiegever: Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D-38368 Grasleben.

Adres retourzending : Sportime - c/o Sport-Thieme GmbH
J.B. Vinkstraat 12
3070 Kortenberg
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36
info@sportime.be

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling (inclusief BTW en verzendkosten). De consument is het niet toe- gelaten ze, voor de volledige vervulling van hun uit de koop ontstane verbintenissen, verder te verkopen.

Heeft de klant de goederen in de uitoefening van een commer- ciële of zelfstandige beroepsbezigheid gekocht, dan is de ver- derverkoop in het normale economische verkeer voor hem toe- gestaan. Hij cedeert ons de uit de verderverkoop ontstane vorderingen, in hoogte van de factuurwaarde van onze vorde- ring, reeds op dit moment. Wij nemen de cessie hiermee aan. De koper blijft voor de inning van de vordering ook na de ces- sie gemachtigd. Onze bevoegdheid, de vordering zelf te innen, blijft daarvan onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de koper niet in gebreke is met zijn betaling.

11. Beschermingsrechten

Wij behouden ons de industriële eigendoms- en auteursrech- ten voor, voor alle door ons geleverde producten, afbeeldingen en andere documenten. Voor imitatie door derden is onze uit- drukkelijke toestemming nodig.

12. Gegevensbescherming/systeemveiligheid

We bewaren en verwerken uw gegevens in de mate die nodig is voor zakelijke doeleinden en in overeenstemming met de privacybescherming (DVR 0854816). Onze onlineshop maakt gebruik van encryptietechnologie en veilige servers om de pri- vacy van de gebruiker te beschermen. Opmerking: het gebruik, de verwerking resp. het doorgeven van klantengegevens voor marketingdoeleinden kan te allen tijde door kennisgeving aan Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D–38368 Gras- leben worden ingetrokken of de toestemming hiertoe kan her- roepen worden.

Alternatief kan u zich voor informatie ook wenden tot:

Sportime - c/o Sport-Thieme GmbH
J.B. Vinkstraat 12
3070 Kortenberg
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36
info@sportime.be

13. Verdere zakelijke verbintenissen

Als één van de zakelijke verbintenissen ongeldig zou zijn, dan gelden de andere toch nog onverminderd. Algemene zakelijke voorwaarden van de klant zullen wij niet goedkeuren. Plaats van jurisdictie en uitvoering voor beide partijen is de rechtbank van onze ondernemingszetel wanneer de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaalvermogen is, en bij particuliere klanten hun woon- plaats. Wij zijn gerechtigd om te vervolgen op de algemene plaats van jurisdictie van de klant. Het Duitse recht geldt met uitsluiting van het Verenigde Naties Internationaal handels- recht. In het verkeer met eindverbruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de eindverbrui- ker gebruikt worden, voor zover het dwingend om consument- rechtelijke bepalingen gaat.

14. Ondernemingszetel, bestellingen/kantoren, bank- gegevens

Sport-Thieme GmbH - Helmstedter Strasse 40 -D-38368 Grasleben
Tel.: +49 53 57 / 1 81 81 E-Mail: info@sport-thieme.de
AG Braunschweig HRB 100733 - BTW nummer in België : BE 0835176631 – BTW nummer in Duitsland: DE815548051

Voor bestellingen en informatie kan u zich ook wenden tot:
Sportime - c/o Sport-Thieme GmbH
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sportime.be
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36
Ondernemingsnummer -BE 0835176631

Bankgegevens:
Sportime - c/o Sport-Thieme GmbH
ING bank: 310-1774449-17
IBAN: BE61 3101 7744 4917
BIC: BBRU-BE-BB

- Sport-Thieme GmbH –

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder aangifte van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere door u genoemde derde, die niet de vorderaar is, de goederen in het bezit heeft resp. had.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Str. 40, D-38368 Grasleben, telefoonnummer: +49 53 57/18181; faxnummer: +49 53 57/18190, emailadres: info@sport-thieme.de) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een met de post verzonden brief, een telefax of een e-mail) in kennis stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kan daarvoor het bijgevoegde voorbeeld van het herroepingsformulier gebruiken, waartoe echter geen verplichting bestaat. Voor het respecteren van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn opstuurt.

Alternatief kan u zich ook wenden tot:

Sportime - c/o Sport-Thieme GmbH
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sportime.be
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36


Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u bekomen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die daaruit zijn ontstaan, omdat u een ander soort levering als de door ons aangeboden gunstige standaardlevering gekozen heeft), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk een andere overeenkomst werd gemaakt; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen weer teruggekregen hebben of tot u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen teruggestuurd hebt, naargelang welk tijdstip het vroegste is.

U moet de goederen onmiddellijk, en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen van de dag dat u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn is gerespecteerd als u de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugzenden van goederen die per pakket kunnen verzonden worden alsook voor diegene die niet per pakket kunnen verzonden worden. De kosten voor de terugzending worden op hoogstens 30 % van de berekende goederenwaarde geschat.

U bent voor een eventueel waardevermindering van de goederen slechts verantwoordelijk, als deze waardevermindering te wijten is aan het uitproberen van de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen wanneer ze, gedurende een niet noodzakelijk gebruik ter vaststelling, terug te voeren is.


Voorbeeld van herroepingsformulier

Wij stellen u een voorbeeld ter beschikking op onze homepage onder https://pcdn.sport-thieme.com/pdf/agb-herroepingsrecht, zoals hieronder ook weergegeven. Aan Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40- D-38368 Grasleben Telefax: +49 5357/18190, info@sport-thieme.de

Alternatief kan u zich ook wenden tot:

Sportime - c/o Sport-Thieme GmbH
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sportime.be
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36


Hierbij herroep(en) ik / wij (*) de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen (*)/ uitvoering van de volgende dienstprestatie (*)

...........................................................................

Besteld op (*): ..................... Verkregen op (*): .....................

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

......................................
Handtekening van de consument(en)
(alleen bij kennisgeving op papier)

Datum:

(*) Schrappen wat niet van toepassing is of invullen.


We presenteren een modelformulier voor herroeping op onze website https://pcdn.sport-thieme.com/pdf/agb-herroepingsrecht, evenals in onze catalogus van de bestelformulieren, klaar voor gebruik.


Aub. let erop dat u geen herroepingsrecht heeft o.a. bij de levering van goederen

  • die niet vooraf vervaardigd zijn en waarvan de productie een individuele keuze of beslissing is door klant of die duidelijk op persoonlijke eisen zijn afgesteld,
  • die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, als hun verzegeling na de levering werd verwijderd,
  • als de verzegeling bij video- of geluidopnames of computersofware na de levering werd verwijderd.